Skip to main content

Macedonian

За Дирекцијата за храна на Нов Јужен Велс

Дирекцијата за храна на Нов Јужен Велс (NSW Food Authority) е државна агенција чија задача е да осигури дека храната што се продава во оваа држава е безбедна и прописно означeна и дека потрошувачите можат да направат информиран избор во однос на храната што ја јадат.

Стандардите за безбедност на храната се построги отколку во многу други држави, па затоа е важно да бидете свесни за пропишаните барања ако водите бизнис со храна.

About NSW Food Authority

The NSW Food Authority is a government agency that works to ensure food sold in the State is safe and correctly labelled and that consumers are able to make informed choices about the food they eat.

Food safety standards are stricter than in many other countries, so it’s important you are aware of the requirements if you run a food business.

Бизниси што се занимаваат со малопродажба на храна (кафулиња, ресторани, ресторани за готова храна за носење)

Бизнисите што се занимаваат со малопродажба на храна и што им продаваат храна на луѓето се одговорни да им обезбедат на потрошувачите безбедна храна. Во Нов Јужен Велс има околу 40.000 бизниси што се занимаваат со малопродажба на храна, меѓу кои пекарници, скараџилници, кафеани, кафулиња, мензи, бизниси што снабдуваат храна за разни приредби и свечености, деликатесни продавници, дуќани за здрава храна, домашни бизниси, бутки, клубови што имаат дозвола да служат храна, пазари, ресторани, подвижни и улични продавачи, и продавници за готова храна за носење.

Речиси сите бизниси што се занимаваат со малопродажба на храна треба да ги достават поединостите за својот бизнис до надлежните органи за безбедност на храната (локалната Општина или Дирекцијата за храна на Нов Јужен Велс) за да ги исполнат Прописите за храна од 2010 г. (Food Regulation 2010), Стандардот за безбедност на храната 3.2.2 (Food Safety Standard 3.2.2), Правилниците за безбедност на храната (Food Safety Practices) и Општите барања (General requirements). 

Повеќето бизниси што се занимаваат со малопродажба на храна мора да имаат работник што е назначен за Надзорник за безбедност на храната (Food Safety Supervisor) и обучен да ги препознава и спречува опасностите поврзани со ракувањето со храна во бизнисите што се занимаваат со малопродажба на храна.

Дирекцијата за храна исто така ја спроведува и програмата Scores on Doors (истакнување на резултатите на вратата на бизнисот) во соработка со локалните општини за да ја запознае јавноста со стандардите за безбедност на храната. 

Локалните општини вршат инспекции и надзор на безбедноста на храната во малопродажните објекти за да проверат дали тие се придржуваат кон прописите и кон Законот за стандарди при работењето со храна (Food Standards Code).

Бизнисите што се занимаваат со продажба на храна не треба да имаат дозвола издадена од Дирекцијата за храна на Нов Јужен Велс.

Во ндлежност на Дирекцијата за храна спаѓаат околу 15.000 бизниси од индустријата за храна што треба да имаат дозвола издадена од Дирекцијата за храна на Нов Јужен Велс за да можат да работат во Нов Јужен Велс. Во тие бизниси спаѓаат:

 • месо - бизниси што користат или преработуваат месо или живина (на пример, месари)
 • млеко и млечни производи - производители на млеко и млечни производи, фабрики за млеко и млечни производи и продавачи на млеко и млечни производи
 • морска храна - бизниси што користат морска храна, школки и ракови (со исклучок на малопродажните бизниси)
 • растителни производи - бизниси што се занимаваат со растителни производи со висок приоритет, како што се никулци од семиња, маслодајни растенија и непастеризирани сокови
 • посебно чувствителни групи на луѓе – бизниси што служат храна за посебно чувствителни групи на луѓе, како што се луѓето што лежат во болница или луѓето сместени во старечки домови
 • јајца – производители (вклучувајќи ги и малите фарми), сортирачи, преработувачи и складишта; и
 • превозници - бизниси што се занимаваат со превоз на кој и да било од погоре наведените видови на храна.

Retail food businesses (cafes, restaurants, takeaways)

Retail food businesses that sell food to the public are responsible for providing safe food to consumers. NSW has around 40,000 retail food businesses including bakeries, B&Bs, bistros, cafes, canteens, caterers, delicatessens, health food shops, home businesses, kiosks, licensed clubs, markets, restaurants, mobile and street vendors, and takeaways.

Almost all retail food businesses need to notify their business details to food safety authorities (local council or NSW Food Authority) to comply with the Food Regulation 2010 and Food Safety Standard 3.2.2, Food Safety Practices and General requirements.

Most retail businesses must have a designated Food Safety Supervisor, who is trained to recognise and prevent risks associated with food handling in a retail food business.

The Authority also runs a Scores on Doors program in conjunction with local councils to promote food safety standards to the public.

Local councils undertake inspections and monitoring of food safety in retail premises to check they are following regulations and the Food Standards Code.

Retail food businesses do not need to hold a licence with the NSW Food Authority.

Other food businesses

NSW Food Authority regulates around 15,000 businesses in the food industry that need to hold a NSW Food Authority licence in order to operate in NSW. These businesses include:

 • meat - businesses that handle or process meat or poultry (such as butchers)
 • dairy - dairy producers, factories and vendors
 • seafood - businesses that handle seafood and shellfish (except retail)
 • plant products - high-priority plant product businesses such as seed sprouts, vegetables in oil and unpasteurised juices
 • vulnerable persons - food service to vulnerable persons in hospitals and aged care facilities
 • egg – producers (including small farms), graders, processes and storage facilities; and
 • transporters – businesses that transport any of the foods above.

Информации за потрошувачите за безбедноста на храната

Дирекцијата им дава информации на потрошувачите како безбедно да ја чуваат храната дома, и информации за алергии, исхрана во текот на бременоста и други прашања поврзани со безбедноста на храната.

Ми требаат информации за

Најважни совети за безбедност на храната

Храната би можела да биде опасна ако ракувањето со неа и нејзиното подготвување не се соодветни. Најважни совети за безбедност на храната се таа да се чува студена или топла, да се чува на чисто место и да се проверуваат налепниците.

Дирекцијата има подготвено неколку најважни совети за да им помогне на потрошувачите безбедно да ја чуваат храната. Може да го посетите местото на интернет.

Здрава исхрана во текот на бременоста

Најдобриот начин за да ги задоволите вашите прехранбени потреби и прехранбените потреби на вашето бебе е да јадете разновидна хранлива храна и да бидете колку што е можно повеќе и побрзо здрави.

Кога сте бремна, хормоналните промени во вашето тело го ослабуваат одбранбениот систем (имунитетот) на вашиот организам па можеби ќе ви биде потешко да се борите со болести и инфекции. Од исклучително голема важност во текот на бременоста e да спречите да се разболите од некоја болест што се пренесува преку храната и да се заштитите од други опасности поврзани со храната.

Може да ја симнете од интернет книшката за безбедност на храната во текот на бременоста.

Consumer food safety information

The Authority provides information to consumers on keeping food safe at home, as well as allergies, what to eat during pregnancy and other food safety issues.

I want information on

Key food safety tips

Food can potentially be dangerous if not handled and prepared correctly. Key food safety tips to avoid food poisoning are keep it cold, keep it hot, keep it clean and check the label.

The Authority has prepared some key tips to help consumers keep food safe. You can visit the webpage.

Healthy eating during pregnancy

The best way to meet you and your baby’s nutritional needs is to eat a wide variety of nutritious foods and be as healthy as possible as early as possible.

When you're pregnant, hormonal changes in your body lower your immune system which can make it harder to fight off illness and infections. Preventing foodborne illness and protecting yourself from other food risks during pregnancy is extremely important.

You can download the food safety during pregnancy brochure or visit the webpage