Skip to main content

Serbian

О 'Управи за безбедност хране' (NSW Food Authority)

'NSW Food Authority' је државна агенција чији је посао да обезбеди да храна која се продаје у држави буде безбедна и исправно обележена, тако да потрошачи могу да праве информисани избор о храни коју једу.

Стандарди за безбедност хране су строжи него у многим другим земљама, па је зато важно да знате шта се захтева ако сте у бизнису са храном.

About NSW Food Authority

The NSW Food Authority is a government agency that works to ensure food sold in the State is safe and correctly labelled and that consumers are able to make informed choices about the food they eat.

Food safety standards are more strict than in many other countries, so it’s important you are aware of the requirements if you run a food business.

Бизниси у малопродаји хране (кафеи, ресторани, 'take away' бизниси)

Малопродајни бизниси који продају храну, одговорни су да обезбеде исправну храну за потрошаче. NSW има око 40,000 бизниса у малопродаји хране, укључујући пекаре, B&Bs понуде, бистрое, кафее, кантине, кејтеринг бизнисе, деликатес бизнисе, продавнице здраве хране, бизнисе од куће, киоске, клубове са дозволом, пијаце, ресторане, 'покретне продавнице' и продају на улици, као и 'take away' бизнисе.

Скоро сви малопродајни бизниси треба да доставе своје бизнис детаље надлежним органима за безбедност хране (локална општина или NSW Food Authority) да би се видело да раде у складу са прописима (Food Regulation 2010) и стандардима за безбедност хране (Food Safety Standard 3.2.2, Food Safety Practices) као и са општим захтевима (General requirements).

Већина малопродајних бизниса мора да има постављеног надзорника Food Safety Supervisor, који је обучен да препозна и спречи ризик у раду са храном у малопродајним бизнисима. 

Управа такође води 'Scores on Doors програм' у сарадњи са локалним општинама, у циљу промовисања стандарда за безбедност хране - у јавности. 

Локалне општине врше инспекцију и контролу хране у малопродајним објектима, како би се проверило да ли се поштују прописи и одредбе у вези хране (Food Standards Code).=

Бизниси у малопродаји хране не морају да имају дозволу од 'NSW Food Authority'.

Retail food businesses (cafes, restaurants, takeaways)

Retail food businesses that sell food to the public are responsible for providing safe food to consumers. NSW has around 40,000 retail food businesses including bakeries, B&Bs, bistros, cafes, canteens, caterers, delicatessens, health food shops, home businesses, kiosks, licensed clubs, markets, restaurants, mobile and street vendors, and takeaways.

Almost all retail businesses need to notify their business details to food safety authorities (local council or NSW Food Authority) to comply with the Food Regulation 2010 and Food Safety Standard 3.2.2, Food Safety Practices and General requirements.

Most retail businesses must have a designated Food Safety Supervisor, who is trained to recognise and prevent risks associated with food handling in a retail food business.

The Authority also runs a Scores on Doors program in conjunction with local councils to promote food safety standards to the public.

Local councils undertake inspections and monitoring of food safety in retail premises to check they are following regulations and the Food Standards Code.

Retail food businesses do not need to hold a licence with the NSW Food Authority. 

Други бизниси који раде с храном

NSW Food Authority контролише око 15,000 бизниса у индустрији хране, који морају да имају 'NSW Food Authority дозволу' да би могли да раде у NSW. Ово се односи на следеће:

 • месо - бизниси који раде са или прерађују месо и живину (као што су месари)
 • млекарска индустрија - произвођачи млека и млечних производа, фабрике и продавци
 • морска храна - бизниси који раде са морском храном и шкољкама (осим малопродаје)
 • биљни производи - бизниси високо-приоритетних биљних производа као што су биљне клице, поврће у уљу и непастеризовани сокови
 • слабе/изнемогле особе - услуге спремања хране за особе у болницама и старачким домовима
 • јаја - произвођачи (укључујући мале фарме), 'грејдери', објекти за прераду и складиштење; и
 • транспорт - бизниси који транспортују било шта од горе поменуте хране.

Информације о безбедности хране, за потрошаче

Управа обезбеђује информације за потрошаче, о држању хране безбедно код куће, о алергијама, шта јести у трудноћи, као и о другим стварима кад је у питању безбедност хране.

Потребне су ми информације о

Кратки савети за безбедност хране

Храна може бити потенцијално опасна ако се исправно не држи и припрема. Кратки савети за безбедност, да би се избегло тровање, су: 'држати хладно', 'држати вруће', 'држати чисто', 'проверити налепницу'.

Управа је припремила неке кључне, кратке савете, како би се помогло потрошачима да храну држе безбедно. Можете да посетите веб-страницу.

Здрава исхрана у трудноћи

Најбољи начин да се ви и ваша беба исправно храните, је да једете разноврсну здраву храну и будете здрави, колико год је могуће и што пре је могуће.

У трудноћи, хормоналне промене у телу смањују имунитет, што може да отежа одбрану организма од болести и инфекција. Спречавање болести које би могле доћи због хране, као и заштита од других ризика од хране у току трудноће - веома је важно.

Можете да преузмете брошуру о безбедности хране у трудноћи.

Other food businesses

NSW Food Authority regulates around 15,000 businesses in the food industry that need to hold a NSW Food Authority licence in order to operate in NSW. These businesses include:

 • meat - businesses that handle or process meat or poultry (such as butchers)
 • dairy - dairy producers, factories and vendors
 • seafood- businesses that handle seafood and shellfish (except retail)
 • plant products - high-priority plant product businesses such as seed sprouts, vegetables in oil and unpasteurised juices
 • vulnerable persons - food service to vulnerable persons in hospitals and aged care facilities
 • egg – producers (including small farms), graders, processes and storage facilities; and
 • transporters – businesses that transport any of the foods above.

Consumer food safety information

The Authority provides information to consumers on keeping food safe at home, as well as allergies, what to eat during pregnancy and other food safety issues.

I want information on

Key food safety tips

Food can potentially be dangerous if not handled and prepared correctly. Key food safety tips to avoid food poisoning are keep it cold, keep it hot, keep it clean and check the label.

The Authority has prepared some key tips to help consumers keep food safe. You can visit the webpage.

Healthy eating during pregnancy

The best way to meet you and your baby’s nutritional needs is to eat a wide variety of nutritious foods and be as healthy as possible as early as possible.

When you're pregnant, hormonal changes in your body lower your immune system which can make it harder to fight off illness and infections. Preventing foodborne illness and protecting yourself from other food risks during pregnancy is extremely important.

You can download the food safety during pregnancy brochure or visit the webpage